قیمت بعد از تخفیف: تماس تلفنی
ظرفیت باقیمانده: تماس تلفنی
حداقل خرید: تماس تلفنی
واحد کالا: کیلوگرم

02157426

ورق قلع اندود